Home
Notariaat
Hans Leijser
Tarieven
Openingstijden
Route en locatie

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

 

Algemene voorwaarden

 1. Notariaat
  Leijser Notariaat B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het ambt van één of meer notaris/notarissen en de notariële (advies) praktijk uit te oefenen.

 2. Toepassing algemene voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Leijser Notariaat verstrekte opdrachten. Ook aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever ("Cliënt") zijn derhalve onderworpen aan deze voorwaarden. Afwijking Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk bij schriftelijke overeenkomst tussen Leijser Notariaat en Cliënt. De toepasselijkheid van eventueel door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Opdracht
  Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Leijser Notariaat, gevestigd te (3012 CL) Rotterdam, Schouwburgplein 30-34 (Postbus 1097, 3000 BB Rotterdam). Leijser Notariaat is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. Inschakeling derden Leijser Notariaat zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de desbetreffende Cliënt, en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Leijser Notariaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Schade falen communicatie Een uitsluiting van schade geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van de door Leijser Notariaat gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen, het niet (juist) ontvangen van e-mail berichten en bestanden en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax en e-mail berichten. Informatie cliënt De Cliënt verplicht zich vrijwillig en kosteloos tot het naar waarheid verstrekken van de door Leijser Notariaat verlangde gegevens benodigd voor het conform de richtlijnen van de Wet voorkoming Witwassen Financiering van Terrorisme identificeren van een cliënt. Deze verplichting tot informatieverschaffing geldt voorts voor iedere vorm van regelgeving die maakt dat Leijser Notariaat gegevens van de Cliënt nodig heeft.

 4. Aansprakelijkheid Notariaat
  Iedere aansprakelijkheid van Leijser Notariaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Op verzoek wordt een extract van de geldende beroeps aansprakelijkheidspolis aan de desbetreffende Cliënt verstrekt.

 5. Kennisgeving derden
  Ieder die gebruik maakt van de diensten van Leijser Notariaat geeft op voorhand aan degene die deze diensten verlenen de toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen van Leijser Notariaat dan de direct betrokken adviseur(s) nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van relatiebeheer ter kennis van die anderen te brengen.

 6. Kosten werkzaamheden
  De diensten van Leijser Notariaat zullen zoveel mogelijk op basis van een vooraf afgesproken uurtarief danwel op offertebasis worden gedeclareerd, zulks met in achtneming van de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie opgestelde richtlijnen en onder doorberekening van de gemaakte onkosten. Naast het tarief wordt een kantooropslag van 10% gehanteerd over het honorarium; daarnaast wordt door Leijser Notariaat een jaarlijks vast te stellen reiskostenvergoeding gehanteerd voor het reizen per auto, trein en vliegtuig. Niet doorgegane akte - ingetrokken opdracht De Cliënt kan de opdracht te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Leijser Notariaat heeft steeds de bevoegdheid ter zake van die werkzaamheden te declareren op basis van bestede tijdsduur, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de Cliënt en Leijser Notariaat schriftelijk anders is overeengekomen. Moment voldoening declaratie Ingeval een notariële akte wordt verleden is Leijser Notariaat bevoegd uiterlijk voorafgaande aan het moment van passeren betaling van de declaratie te verlangen, tenzij anders is overeengekomen. In ieder geval dient betaling te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle (buiten-) gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de desbetreffende Cliënt. Uitkomst opdracht Het aan Leijser Notariaat toekomende honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Tussentijdse declaratie Leijser Notariaat is steeds bevoegd een tussentijdse declaratie te verzenden en betaling te verlangen.

 7. Rechtskeuze
  De rechtsverhouding Leijser Notariaat en de Cliënt, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 8. Gelding algemene voorwaarden
  Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) en de aandeelhouder(s) van Leijser Notariaat, en van al degenen, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, die voor Leijser Notariaat werkzaam zijn.